Vypalování přírodních porostů

Vážení spoluobčané, po pošmourných zimních dnech nám nastává jarní období, které většina z nás již netrpělivě očekává.

S jarem se rozbíhají práce na zahrádkách, které zvelebujeme a s probíhajícím jarním úklidem se množí počty i požárů, způsobených nedbalostí při vypalování trávy a zakládání ohňů, které působí škody na životním prostředí a mnohdy i materiální škody na majetku, a mohou vést až k tragédii!

Proto je namístě upozornit veřejnost na některé skutečnosti s touto problematikou spojené.

Všeobecně lze říci, že plošné vypalování porostů je zakázáno celoročně!

Spalování přírodního odpadu je možné po splnění požadavků uvedených v níže citovaných zákonech a nařízeních.

Na základě zkušeností doporučují hasiči:

osobám, které se chystají pálení provádět,zákon ukládá  ohlásit tuto činnost přes webový formulář Hasičskému  záchrannému sboru Plzeňského kraje, lze též ohlásit tuto činnost jednotce SDH obce která se již o ohlášení postará a  popřípadě vám poradí jak si místo řádně zabezpečit.

Přeji vám, mnoho příjemných chvil strávených v prostředí vašich zahrádek, a později i bohatou úrodu.

Vzhledem k tomu, že se pohybujeme v oblasti požární ochrany je nutné upozornit, že na veškeré toto počínání pamatuje zákon číslo 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů §17, odst.1, písm. a)

je stanovena fyzickým osobám povinnost počínat si  tak, aby nedocházelo ke  vzniku požáru, zejména při používání   tepelných,   elektrických,   plynových   a   jiných   spotřebičů a komínů, při  skladování a používání hořlavých nebo  požárně nebezpečných látek, manipulaci  s nimi nebo s otevřeným  ohněm či jiným zdrojem zapálení.

odst.2, písm.f)

se fyzickým osobám zakazuje provádět vypalování porostu.

Jestliže je v nějakém předpise stanovena povinnost buďte si jisti, že existuje i sankce za neplnění této povinnosti.

Pro fyzické osoby v této oblasti platí, že přestupku na úseku požární ochrany ve smyslu ustanovení § 78 odst.1 zákona o požární ochraně se dopustí ten, kdo podle písmene

poruší  příkazy  nebo  zákazy  týkající  se  požární ochrany na  označených místech,

 • l) nedodrží  zásady požární  bezpečnosti při  používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení,
 • r) způsobí svým jednáním požár, nejde-li o trestný čin,
 • s) vypaluje porosty

Za přestupek podle  odstavce 1 písm. a) až  d) lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

za  přestupek podle odstavce 1 písm. e) až  l) pokutu  do  20 000 Kč.

za  přestupek  podle odstavce 1 písm. m) až z) pokutu do výše 25 000,- Kč.

Pro spalování látek přírodního charakterů platí, že :

 • pálení musí být prováděno za dozoru osoby starší 18 let,
 • na  místě  pálení  musí  být  k  dispozici  hasební  prostředky v množství  přiměřeném  rozsahu  pálení  (voda,  lopaty, hasící přístroje, tlumice apod.),
 • ohniště je  možno zřizovat jen v  bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů, po skončení  pálení musí být oheň uhašen  a popel uložen na bezpečné místo nebo zahrnut zeminou,
 • pálení je možné provádět jen za bezvětří,
 • právnické a podnikající fyzické  osoby jsou povinny se zřetelem na rozsah této činnosti stanovit opatření proti vzniku a šíření   požáru a spalování hořlavých látek na volném prostranství předem oznámit územně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru  kraje.

Pro  rozdělávání  ohňů  v  přírodním  prostředí  se stanovují následující podmínky požární bezpečnosti

 • při  manipulaci s  otevřeným ohněm  jsou fyzické  osoby povinny počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru;
 • při  rozdělávání  ohňů  v  přírodě  jsou  fyzické osoby povinny dodržovat tyto podmínky:
  • místo pro  rozdělávání ohně musí být  izolováno od hořlavých látek,
  • oheň smí rozdělávat pouze osoba  starší 18 let, osoby mladší mohou oheň rozdělávat jen za přítomnosti zletilé osoby,
  • oheň nesmí být ponechán bez dozoru,
  • oheň se nesmí rozdělávat v lese a do 50 m od okraje lesa, ve vzdálenosti do 100 m od stohů a dozrávajícího obilí,  strniště, sena, vysoké suché trávy,
  • ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití vodou nebo zasypáním zeminou,
  • oheň nesmí být rozděláván za dlouhotrvajícího sucha a větrného počasí;
 • rozdělávání  ohně ve  veřejných tábořištích,  kempech, dětských táborech apod.  je možné pouze na  určených místech. Tato místa  musí  určit  právnická  osoba  nebo  podnikající fyzická osoba, která provozuje činnost ve výše uvedených objektech.

Dojde-li k požáru BEZODKLADNĚ INFORMUJTE ZÁCHRANNÉ SLOŽKY !!!!

Důležitá telefonní čísla tísňového volání

 • Hasičský záchranný sbor – 150
 • Zdravotnická záchranná služba – 155
 • Městská policie – 156
 • Policie České republiky – 158
 • Jednotná tísňová linka – 112

Zpracoval: Vladimír Rozhon, člen OORP OSH Domažlice

Příspěvek byl publikován v rubrice SDH informuje. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..